Co obsahuje programového prohlášení vlády a koaliční smlouva?

Co obsahuje programového prohlášení vlády a koaliční smlouva?
29. 6. 2015

Dne 13. ledna 2014 podepsaly strany ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL konečnou podobu koaliční smlouvy, která vymezuje prioritní programové oblasti nové vlády. Dne 12. února 2014 schválila vláda Bohuslava Sobotky na svém jednání Programové prohlášení vlády České Republiky. Víme (ještě), co v něm je? Připomeňme si po uplynutí více než roku a čtvrť od podepsání koaliční smlouvy Sobotkovy vlády, co v těchto dokumentech stojí. Jaké záměry, zejména v oblasti sociální a zdravotní, respektive sociálně-zdravotní, jsou v nich obsaženy a jak jsem blízko/daleko k jejich naplnění. Není od věci po více než roku a čtvrť po podepsání koaliční smlouvy současné vlády připomenout si, co v něm také stojí. Vybíráme některé záměry a prohlášení, zejména v oblasti sociální a zdravotní, respektive sociálně-zdravotní.

V programovém prohlášení Sobotkovy vlády se uvádí mezi vládními prioritami podporovat rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti a také rozvoj občanské společnosti, činnosti nestátních neziskových organizací a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu.

V sociální oblasti vláda deklarovala, že vytvoří transparentní, efektivní a spravedlivý systém financování sociálních služeb, zejména v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje od 1. ledna 2015. Vláda zajistí dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro oblasti sociálních služeb, který nebude nižší než v roce 2014 a bude zohledňovat míru inflace. Vláda bude řešit ve spolupráci s resortem zdravotnictví problematiku průřezových sociálně-zdravotních služeb.

 

Dále v sociální oblasti vláda deklarovala, že rozvine aktivní politiku zaměstnanosti se zaměřením na zvláště ohrožené skupiny, jako jsou ženy s malými dětmi, mladí lidé do 30 let, lidé v předdůchodovém věku, lidé s nízkou kvalifikací, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se zdravotním postižením a navrhne dočasné osvobození od plateb na sociální pojištění po dobu 12 měsíců u těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnají občany zvláště ohrožené na trhu práce. Za tyto zaměstnance bude pojistné hradit stát. Občan ohrožený na trhu práce bude definován způsobem, který v maximální možné míře omezí možnosti zneužití tohoto opatření a bude zahrnovat absolventy vysokých škol, osoby starší 50 let a rodiče po návratu z mateřské dovolené, kteří budou před uzavřením pracovního poměru evidováni jako nezaměstnaní. Podpora bude omezena na zaměstnavatele, u kterých nedojde v rozhodném období ke snížení počtu zaměstnanců. Zároveň bude omezena výše této podpory u jednoho zaměstnavatele. Tato podpora bude konstruována tak, aby byla v zásadě rozpočtově neutrální.

 

Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků....zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a prosadí snížení DPH na léky. Vláda nebude znovu zavádět poplatek za hospitalizaci. S účinností k 1. lednu 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Ponechá pouze regulační poplatek za využití pohotovostních služeb. Výpadek zdrojů spojených se zrušením regulačních poplatků bude systému veřejného zdravotního pojištění a následně poskytovatelům péče kompenzován ze státního rozpočtu.

 

Vláda považuje za jednu ze svých priorit boj proti sociálnímu vyloučení. Bude prosazovat provázané řešení sociálního bydlení a předcházení bezdomovectví, sociální pomoci a terénní práce, poskytování dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, inkluzivního vzdělávání, politiky zaměstnanosti, boje proti zadlužování, bezplatné právní pomoci a poradenství, zabránění zneužívání sociálního systému, např. v podobě obchodu s chudobou v předražených ubytovnách. ...bude usilovat o vytvoření tolerantní společnosti. Bude důsledně vystupovat proti všem formám násilí a projevům rasové nesnášenlivosti jako například anticiganismu a antisemitismu. Podpoří jako přirozenou součást integrace rozvoj romské kultury a identity. Vláda posílí právní možnosti obrany proti diskriminaci a pravomoc veřejného ochránce práv navrhovat rušení protiústavních zákonů. Vláda také připraví nový zákon o sociálním bydlení, který bude definovat standard sociálního bytu a vymezí osoby v bytové nouzi, které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok.

 

Vláda také deklarovala, že musí komplexně řešit napětí v sociálně citlivých lokalitách. Bude klást důraz na preventivní programy, úzkou komunikaci s místními samosprávami a na vybalancování prvků prevence a represe tak, aby se efektivně eliminovaly příčiny vzniku sociálních střetů.

 

Celé znění programového prohlášení vlády.

 

 

Výběr opatření z koaliční smlouvy

5.3 Opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení

 • Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb, posílením role plánování jejich rozvoje a víceletým financováním. Podpoříme variabilitu sociálních služeb dle potřeb uživatelů, včetně podpory osob, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči.
 • Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením tak, aby spravedlivě zohledňovala zdravotní stav.
 • Posílíme terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.
 • Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.
 • Podpoříme hospicovou péči a narovnání plateb na lůžko v LDN.

 

5.4 Podpora rodin s dětmi

 • Prosadíme porodné i na druhé dítě. Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.
 • S využitím evropských prostředků zahájíme ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny.

6.1 Systém úhrad zdravotní péče

 • .....
 • Odstraníme administrativní překážky pro kofinancování sociální a zdravotní péče ze zdrojů sociálního a zdravotního pojištění.

6.2 Dostupnost lékařské péče

 • Vytvoříme pravidla pro utváření sítě zdravotnických zařízení (ZZ) financované z veřejného pojištění všemi zdravotními pojišťovnami (ZP) a zajišťující srovnatelnou dostupnost péče. (U akutní nemocniční péče jde v ČR především o srovnatelnou kvalitu s důrazem na nezbytné ambulantní služby včetně lékárenských služeb v odlehlých oblastech a u následné péče navíc i rozšiřování jejích kapacit s ohledem na stárnoucí populaci.)
 • Zlepšíme přístup pacientů k  lázeňské péči (úprava indikačního seznamu posilující RHB péči a zamezující hrazení wellness služeb z veřejných prostředků).
 • Zajistíme dostupnost lékárenských služeb v  menších městech a  obcích. Provedeme revizi lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků plně hrazených ze ZP v každé lékové skupině a  přístup k  vysoce inovativním lékům a  léčebným metodám. Naopak omezíme úhrady léčivých přípravků a zdravotních pomůcek, které nemají jednoznačně klinicky prokázaný terapeutický efekt.

6.6 Prevence

 • Zavedeme systém motivace občanů (včetně výchovy ve školách) ke zdravému životnímu stylu, vyšší odpovědnosti za své zdraví (bonusové programy za preventivní prohlídky) a uplatňování práv pacientů.
 • Vytvoříme projekt realizace a financování zdravotních priorit státu se zaměřením na prevenci kardiovaskulárních, nádorových a dalších onemocnění, rozvoj rehabilitace, dlouhodobé péče, hospiců i péče o duševní zdraví, včetně zajištění finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy, Parkinsonovy choroby a dalších vážných nemocí zkracujících produktivní věk stárnoucí populace.

6.7 Právní ochrana a vzdělávání zdravotnických pracovníků

 • Zlepšíme právní ochranu zdravotníků včetně obrany před fyzickými útoky při výkonu zdravotnického povolání.
 • Provedeme revizi systému dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků.
 • Zajistíme důslednou státní kontrolu procesů specializačního vzdělávání zdravotníků a dohledu nad vzdělávacími programy ve smyslu zjednodušení jeho obsahu a usnadňující uplatnění na trhu práce v ČR i vzájemné uznávání kvalifikace v zemích EU.
 • Usnadníme převod lékařských praxí mezi lékaři (dědictví, prodej).
 • Přijmeme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.
 • Posílíme postavení a odpovědnost ošetřovatelského personálu.
 • Zajistíme růst platového ohodnocení zdravotníků v souladu s finanční stabilizací zdravotnického systému.

6.8 Informovanost pacientů

 • Zavedeme systém srozumitelných informací pro pacienty o lécích, zdravotnických prostředcích, výkonech a preventivních programech hrazených  z veřejného zdravotního pojištění a o kvalitě a bezpečí zdravotních služeb.
 • Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce (ne aktivní euthanasii).
 • Zavedeme elektronický přístup pacientů k vlastním individuálním účtům s možností poskytnout vybraná data lékaři.

 

7.2 Kvalita vzdělávání

 • .....
 • Posílíme etickou výchovu a formy vzdělávání k aktivnímu občanství na školách (po vzoru osvědčených zkušeností z vyspělých demokratických zemí).

9.1 Podpora demokracie a základních lidských práv

 • ....
 • Prosadíme naplnění ústavně garantovaného práva na právní pomoc uzákoněním nového systému poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si ji nemohou obstarat sami v důsledku své sociální situace

9.5 Exekuce pod kontrolou a boj s lichvou

 • Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Proto prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná ve všech případech, kdy je možno splnění povinnosti vymáhat ve správní exekuci

 

(a nelze opomenout...)

9.7 Rekonstrukce státu a opatření proti korupci

 • Předložíme legislativní návrhy k řešení témat iniciativy Rekonstrukce státu.
 • Předložíme novelu zákona o  střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a  zveřejňování majetkových přiznání politiků. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce.
 • Předložíme návrh zákona, který vedle akcií na majitele zajistí transparentnost vlastnictví i u společností s akciemi na jméno a umožní oprávněným státním orgánům zjistit majitele akcií společnosti po celou dobu její existence.  Předložíme zákon o  centrálním registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit, zveřejnění se nebude týkat citlivých dat (osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Tento registr bude dostupný na internetu.
 • Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů.
 • Podpoříme centrální nákupy a elektronické aukce ve veřejném sektoru. Zamezíme plýtvání v oblasti zadávání služeb veřejnou správou a omezíme reklamní činnost státních a polostátních firem tak, aby to neohrozilo jejich konkurenceschopnost.
 • Zpřísníme systém financování politických stran zavedením výdajového limitu pro volební kampaně a uzákoněním limitu pro dary od fyzických a právnických osob. Strany musejí být závislé na voličích, ne na komerčních sponzorech. Veškeré příjmy a výdaje volebních kampaní musí jít přes transparentní účty.
 • Zasadíme se o vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu.
 • Smluvní strany se zavazují přijmout legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

 

10. Kvalitní a transparentní veřejná správa

 • Prosadíme přijetí funkčního a  kvalitního zákona o  státní službě. Tento zákon musí zajistit plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytýčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků.
 • Prosadíme důsledné dodržování principu transparentnosti činnosti veřejné správy, průhlednosti procesů a rozhodování o penězích daňových poplatníků. ...
 • Prověříme dosavadní systém e-Governmentu, jeho funkčnost a dopad na ulehčení života běžného občana. Posílíme centralizaci v  oblasti ICT. Zpracujeme novou koncepci řízení veřejných investic do ICT, e-Governmentu a podpory informační společnosti s cílem zlepšit efektivitu veřejných výdajů. K tomuto účelu obnovíme činnost rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.
 • Prověříme, jakým způsobem bylo naloženo se závěry nesčetných auditů, které byly provedeny a draze zaplaceny za účelem zefektivnění činnosti veřejné správy, zrušíme nadbytečné agendy.
 • .....

11.3 Boj s korupcí a organizovaným zločinem

 • Skoncujeme s byznysem, který vytváří sociálně vyloučené lokality a zhoršuje bezpečnostní situaci 28 v regionech, někteří takzvaní „podnikatelé“ si z dávky na bydlení dělají vlastní byznys.

 

Celé znění koaliční smlouvy.

 

 

A co bylo v programovém prohlášení předchozí (Rusnokovy) vlády a bylo (nebylo) realizováno?

 • Vláda bude pokračovat i v restrukturalizaci péče podle potřeb pacientů a v souladu s trendy rozvoje medicíny. S ohledem na stárnutí obyvatelstva bude také rozvíjet koncepci dlouhodobé péče a prohlubovat koordinaci zdravotních a sociálních služeb.
 • V součinnosti s orgány samosprávy a nevládními organizacemi bude řešen systém poskytování a financování sociálních služeb, včetně paliativní péče v zařízeních hospicového typu. Vláda bude pokračovat v přípravě nové právní úpravy tzv. dlouhodobé péče.
 • Vláda bude podporovat kroky ke kontinuálnímu zvyšování finanční gramotnosti obyvatel. Především se zaměří na daleko důslednější kontrolu tzv. finančních služeb nabízených veřejnosti nejrůznějšími nebankovními subjekty půjčky na telefon atd., které často zneužívají tíživé sociální situace občanů. Také proto vláda vyvine úsilí k potlačení lichvy.
 • V oblasti bydlení se vláda zaměří na podporu vzniku nájemních bytů, sociálních bytů včetně bytů pro seniory. Vláda připraví prováděcí předpisy k novému Občanskému zákoníku, navrhne zkrácení vázací doby nájemních bytů vystavěných s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, přijme koncepci sociálního bydlení a posílí prostředky programu PANEL.

 

Celé znění programového prohlášení Rusnokovy vlády.

 

Zpracoval: Petr Wija 

Foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha