Stárnou všichni, i praktičtí lékaři

14. 7. 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v České republice celkem 5 331 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Počet praktických lékařů starších 65 let a více tvořil 15,7 %. Na 1 úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 616 registrovaných pacientů.

Dále pokračovalo „stárnutí“ praktických lékařů pro dospělé. Jejich věkové složení (podle údajů z Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31. 12. 2012) bylo následující:

 

do 34 let                5,1 %                                            55–64 let           39,0 %

35–44 let              15,3 %                                          65 let a více       15,7 %

45–54 let              24,9 %

 

Nedostatek motivovaných praktických lékařů v budoucnosti však může představovat zásadnější problém. "Narůstající podíl chronicky nemocných, kteří vyžadují komplexní přístup, ve stárnoucí populaci není v žádné zemi řešitelný navýšením počtu specialistů, ale naopak posílením koordinační role praktických lékařů, jejich kompetencí a motivací. Naši praktičtí lékaři mají dostatečné znalosti a dovednosti, získané v rámci specializačního nebo kontinuálního vzdělávání, aby tuto roli zvládli. Máme doporučené postupy a vybudovanou informační infrastrukturu,“ říká doc. Seifert s tím, že ve stávajícím systému bohužel mladí praktičtí lékaři ztrácejí motivaci, protože jejich působení je uměle omezováno ve prospěch jiných odborností. Současný stav v ČR je mj. odrazem toho, že nám scházejí programy, které jako příklad nabízí zpráva OECD (Chronic Disease Management), jež vycházejí z komplexního přístupu lékařů primární péče (viz více Medical Tribune a rozhovor s doc. Seifertem).

 

V průměru na 1 úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo 1 616 registrovaných pacientů. Nejnižší počet registrovaných pacientů na 1 úvazek lékaře je dlouhodobě v Hl. m. Praze a v kraji Olomouckém (cca 1 410 registrovaných pacientů na 1 úvazek lékaře). Naopak nejvyšší počet registrovaných pacientů na 1 úvazek lékaře vykázal kraj Středočeský (1 819) a dále kraje Pardubický, Ústecký, Vysočina, Liberecký a Královéhradecký (všechny přes 1 700, setříděny sestupně). Rozdíl mezi maximální a minimální krajskou hodnotou tohoto ukazatele činil 409 pacientů.

 

Z 1 000 registrovaných pacientů u praktických lékařů pro dospělé bylo sledováno (bez ohledu na to, zda pacienta pro uvedenou diagnózu sleduje sám praktický lékař nebo lékař specialista) pro hypertenzní onemocnění 230,7 pacientů, pro ischemické nemoci srdeční 91,6, z toho pro infarkt myokardu 10,4, a z důvodu cévních nemocí mozku 31,2 pacientů. Z důvodu obezity bylo sledováno z 1 000 registrovaných pacientů 122,4 pacientů. Za obézní pacienty jsou považováni pacienti, jejichž index tělesné hmotnosti (BMI - kg/m2) je roven nebo větší 30.

 

Zdroj: ÚZIS ČR

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha