Počet osob zemřelých v LDN je v posledních deseti letech stabilní

Počet osob zemřelých v LDN je v posledních deseti letech stabilní
19. 2. 2014

V roce 2012 působilo u nás celkem 74 léčeben pro dlouhodobě nemocné (LDN) s kapacitou 7 204 lůžek, což odpovídá 6,8% lůžkového fondu. Z celkového počtu 74 LDN je 6 státních (5 přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví a 1 zřizováno Ministerstvem obrany), a 68 nestátních - z toho 13 spravováno kraji, 8 městem nebo obcí a 47 zařízení zřizováno jinou právnickou osobou nebo církví.

V průběhu roku 2012 bylo v LDN hospitalizováno více než 42 tisíc pacientů a zemřelo v nich celkem 8,3 tisíc osob. Průměrná ošetřovací v LDN ve srovnání s hospici je zhruba dvojnásobná, činila necelé dva měsíce (přesně 55 dnů). Počet zemřelých v LDN rostl zejména v 90 letech, zatímco v posledních deseti letech se příliš neměnil. Přestože počet hospitalizovaných v LDN se mezi lety 2000 a 2012 zvýšil o cca 10 tisíc, počet zemřelých se zvýšil jen minimálně (úmrtnost v těchto zařízeních tedy klesala). Zatímco v hospicích zemře 80% hospitalizovaných, v LDN je to zhruba 20 % hospitalizovaných. Počet zemřelých v LDN na tisíc hospitalizovaných se snížil z 300,7 v roce 1992 na 196,2 v roce 2012 (ÚZIS), zatímco v případě hospiců se zvýšil z 655,2 v roce 1997 na 804,4 v roce 2012. To může naznačovat jak změnu struktury pacientů, tak změnu profilace těchto typů zařízení.

Roste počet seniorů, kteří umírají v zařízeních pobytových sociálních služeb

Lidé umírají tam, kde žijí. Růst počtu seniorů v různých typech institucí se projevil nárůstem počtu zemřelých v těchto pobytových zařízeních. V léčebném ústavu nebo sociálním zařízení zemřelo v roce 2012 celkem téměř 17 tis. (16,9) osob, což je o 3,2 tis. (23 %) více než v roce 2007. U žen podíl zemřelých v léčebném ústavu nebo sociálním zařízení přesáhl 19 procent všech zemřelých v roce 2012. Téměř každá pátá žena tak zemřela v sociálním zařízení nebo léčebném ústavu.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v domovech pro seniory v roce 2012 zemřelo 9,5 tis. osob, tedy čtvrtina z obyvatel evidovaných na počátku daného roku. V domovech se zvláštním režimem zemřelo 2,8 tis. osob, což odpovídá necelé třetině uživatelů. Celkem v těchto zařízeních v roce 2012 zemřelo více než 12 tisíc osob. Statistika MPSV vypovídá o ukončení pobytu a využívání služby z důvodu úmrtí, nikoliv o faktickém místě úmrtí, které eviduje statistika ÚZIS.

Variabilita místa úmrtí v rámci území je dána zejména odlišnou dostupností a možností využívání jednotlivých typů zdravotních a sociálních služeb (WHO, 2004). Rozdíly mezi muži a ženami v místě úmrtí jsou významně ovlivněny také rozdílnou strukturou příčin úmrtí. U mužů jsou relativně častější akutní stavy a zejména pak úmrtí v důsledku vnějších příčin úmrtí jako jsou dopravní nehody, úrazy, sebepoškození, které jsou častější zejm. v mladším věku.

 

NAZEV WEBU