Diakonie a Svaz měst a obcí uzavřely memorandum o partnerství a spolupráci

Diakonie a Svaz měst a obcí uzavřely memorandum o partnerství a spolupráci
20. 5. 2015

Dne 13. května 2015 podepsali ředitel Diakonie Mgr. Petr Haška a předseda a ředitel Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) Ing. Dan Jiránek memorandum o partnerství a spolupráci. Oba subjekty považují za důležité zlepšovat kvalitu a dostupnost sociáních a zdravotních služeb a uznávají fakt, že obce a místní samospráva, stejně jako církve a neziskové organizace, jejich iniciativa a vzájemná spolupráce jsou zásadní pro rozvoj občanské společnosti a zlepšování kvality života.

Důležitým posláním a cílem účastníků memoranda je podpora a ochrana znevýhodněných a zranitelných obyvatel (například osob se sníženou soběstačností, osob ohrožených sociálním vyloučením a dalších skupin) prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb a dalších aktivit a opatření napomáhajících prosazování a hájení zájmů a práv občanů.

Účastníci memoranda deklarují zájem spolupracovat zejména v následujících oblastech:

  • spolupráce na projektech v sociální a zdravotní oblasti a dalších aktivitách v oblasti působnosti účastníků memoranda, včetně pilotních projektů k zavádění nových modelů a forem poskytování sociálních a zdravotních služeb
  • připravenost obcí na demografické změny vytvářením kapacit, posilováním postavení samospráv, církví a neziskových organizací a vhodných podmínek financování a poskytování sociálních, zdravotních a dalších služeb s cílem zvýšení jejich kvality a dostupnosti
  • vzdělávání zastupitelů a pracovníků místních samospráv, včetně pracovníků sociálních a zdravotních služeb, v oblastech v působnosti účastníků memoranda
  • výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v sociální a zdravotní oblasti při plánování sociálních a zdravotních služeb a spolupráce na tvorbě nových modelů komunitních sociálních a zdravotních služeb, včetně jejich financování a plánování
  • konzultace stanovisek k návrhům legislativních i nelegislativních změn, koncepčních dokumentů a dalších materiálů v oblastech působnosti účastníků memoranda, zejména v oblasti sociálních a zdravotních služeb s cílem vzájemné podpory při prosazování stanovisek účastníků memoranda
  • podpora při přípravě návrhů legislativních změn, které mají dopad na místní samosprávu, církve a neziskové organizace a plnění cílů účastníků memoranda
  • předávání informací o činnosti a aktivitách účastníků memoranda, zejména v sociální a zdravotní oblasti, mj. prostřednictvím ad hoc účasti na jednáních pracovních orgánů a skupin účastníků memoranda, např. vzájemné informování se o konferencích, seminářích, charitativních akcích apod. pořádaných účastníky memoranda nebo jejich partnery
  • vzájemná podpora při propagaci odborných a dalších aktivit a událostí, šíření publikací a informací o aktivitách prostřednictvím webových stránek, tiskovin, komunikace s členskými organizacemi atd.


Diakonie ČCE je druhou největší nevládní organizací v České republice poskytující sociální a zdravotní služby a podporu zranitelným a znevýhodněným skupinám. Poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby v rámci více než 110 zařízení a zaměstnává více než 1 500 zaměstnanců a 1 000 dobrovolníků.

Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR.

Memorandum ke stažení. (dokument Adobe PDF)Memorandum ke stažení.Foto: freeimages.com

 

NAZEV WEBU